បញ្ជីឈ្មោះកសិករ សហគមន៍ និងក្រុមហ៊ុន ផ្គត់ផ្គង់បន្លែសុវត្ថិភាព

ល.រ
ឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទ រាជធានី/ខេត្ត
1
Green Organic Farm 077 627 282 N/A
2
Natural Agricultural Village (Green Gold) 092 282 654 N/A
3
Davane Company 092 575 301 N/A
4
Amarak Organic Garden 092 505 557 / 088 988 5678 N/A
5
AgriOn 077 222 924 N/A
6
Makro 089 920 211 N/A
7
Eco Co., Ltd 092 922 963 / 010 864 882 N/A
8
សួន ចែម 087 486 152 កណ្តាល
9
ឡាយ ហ្គិចសៀក 012 751 567 កណ្តាល
10
វិស្ណុ 098 999 775 កណ្តាល
11
Prince Horticulture Development C., Ltd 089 868 838 កណ្តាល
12
ឈន សុផល 070 887 887 កណ្តាល
13
Tropicam Fruit and Vegetable Co.,Ltd 012 910 589 កណ្តាល
14
វ៉ិត វ៉ាន់នឿន 095 902 543 កណ្តាល
15
លាភ ចន្ទី 086 495 633 កណ្តាល
16
មាន ភារិន 017 863 735 កណ្តាល
17
ឌុល វ៉ាន្នី 089 532791 កណ្តាល
18
ប៉ោក សៀង 012 281 103 កណ្តាល
19
ខុន ឃន 089 762 445‬ កណ្តាល
20
ឃុត វុទ្ធី 061 537 676‬ កណ្តាល
21
ធូ សុមិណា 017 746 566‬ កណ្តាល
22
ស៊ុំ ជិន 012 481 606‬ កណ្តាល
23
រស់ រុន 069 301 398‬ កណ្តាល
24
ហុង ស្រូយ 070 735 654‬ កណ្តាល
25
សេក សំភ័ស្ត 096 561 8636‬ កណ្តាល
26
ផៃ ប្រុស 012 519 667 កណ្តាល
27
ផាត សុខា 012 632 834 កណ្តាល
28
អេង លាងសេង 061 299 152 កណ្តាល
29
ហេង ឡុង 077 62 95 95 កណ្តាល
30
ញ៉ច សារ៉េត 015 499 263 កណ្តាល
31
ហង់ មី 099 965 905 កណ្តាល
32
ឆេង សុខឃីម 012 732 347 កណ្តាល
33
ថេង ស្រីខួច 017 802 051 កណ្តាល
34
សុខ សារ៉ន 012 817 611 កណ្តាល
35
សហគមន៍កសិកម្មស្អាងភ្នំរីកចម្រើន 081 49 69 06 កណ្តាល
36
សហគមន៍កសិកម្មស្វាយប្រទាលក្នុងក្តីសង្ឃឹម 092 582 806 កណ្តាល
37
ហៃ វណ្ណៈ N/A កណ្តាល
38
អ៊ុន វឿន N/A កណ្តាល
39
ឆាយ ប៊ុនសែ N/A កណ្តាល
40
ឃុន សៀប N/A កណ្តាល
41
ទាវ ចាន់ដារ៉ា N/A កណ្តាល
42
ឆាយ គឹមហេង N/A កណ្តាល
43
គឹម សែ N/A កណ្តាល
44
គយ សុគន្ធ N/A កណ្តាល
45
ទាវ វ៉ាន់ថន N/A កណ្តាល
46
ហេង ម៉េងស៊ីម N/A កណ្តាល
47
ឈុន សារ៉េត N/A កណ្តាល
48
វ៉េន ចន្ថា 088 416 4925‬ កំពង់ចាម
49
ខាន់ អុល 017 736 739‬ កំពង់ចាម
50
វង្ស សាវ៉ន 096 965 4497‬ កំពង់ចាម
51
ឃាង ស៊ីផូ 099 616 121 កំពង់ចាម
52
ថៃ សំអុល 096 350 2499 កំពង់ចាម
53
ស្រេង ជិនសា 088 901 1437 កំពង់ចាម
54
សហគមន៍កសិកម្មសំបូរមានជ័យ 077 996 768 កំពង់ចាម
55
សុខ ឃឿន N/A កំពង់ចាម
56
សៀង រ៉ន 071 221 1199‬ កំពង់ឆ្នាំង
57
គង ឃី 088 822 8837 កំពង់ឆ្នាំង
58
ទេព នួត N/A កំពង់ឆ្នាំង
59
ឡឹម នី N/A កំពង់ឆ្នាំង
60
ជួន សុខ N/A កំពង់ឆ្នាំង
61
គុម ធី N/A កំពង់ឆ្នាំង
62
ញ៉េប ជា N/A កំពង់ឆ្នាំង
63
ប៊ូ សុគន្ធា N/A កំពង់ធំ
64
ឡាច មុំ N/A កំពង់ធំ
65
សែម សុខា N/A កំពង់ធំ
66
ទុយ យ៉េង N/A កំពង់ធំ
67
វន វង់ N/A កំពង់ធំ
68
តោ ភន 086 705 761‬ កំពង់ស្ពឺ
69
គឹម ឈុន 096 900 9375‬ កំពង់ស្ពឺ
70
សឿន យ៉េន 096 325 4120‬ កំពង់ស្ពឺ
71
សឿន យ៉ុន 096 330 3443‬ កំពង់ស្ពឺ
72
ទិត្យ ធឿន 015 347 372 កំពង់ស្ពឺ
73
ឡុង ធៀន 071 370 6565 កំពង់ស្ពឺ
74
ស្វាយ តុប 017 497 889 កំពង់ស្ពឺ
75
សំ ជំនោ 081 838 225 កំពង់ស្ពឺ
76
ឈឹម សារ៉ន 081 400 271 កំពង់ស្ពឺ
77
យ៉យ វណ្ណថា 097 701 6249 កំពង់ស្ពឺ
78
សាយ យ៉ាន់ 070 781 422 កំពង់ស្ពឺ
79
ជាស សៀងឡា 087 208 317 កំពង់ស្ពឺ
80
ទឹម ចំណូល 096 730 3862 កំពង់ស្ពឺ
81
ពៀង ពឿន 017 383 994 កំពង់ស្ពឺ
82
ឌឹម ប៊ុន 096 449 6899 កំពង់ស្ពឺ
83
សហគមន៍កសិកម្មបន្លែចម្រុះជាយក្រុងកំពង់ស្ពឺ 096 5 467 398 កំពង់ស្ពឺ
84
ជួប ឃៀង N/A កំពង់ស្ពឺ
85
រន រិន N/A កំពង់ស្ពឺ
86
អ៉ី សុខឡាង N/A កំពង់ស្ពឺ
87
សឿង យ៉ាន N/A កំពង់ស្ពឺ
88
Lexmin PTY Ltd 017 354 789 កំពត
89
La Plantation Management Co.,Ltd 011 278 303 កំពត
90
ឃឹម បុណ្យ 016 217 231 កំពត
91
Bokor Farm Co., Ltd 067 579 222 កំពត
92
ទេស សារី 071 599 6006 កំពត
93
អ៊ាង អ៊ា 097 8118438 ក្រចេះ
94
ស៊ាន ស៊ីណាល់ 088 636 5616 ក្រចេះ
95
ហោ សារ៉ាយ 090 512 894 ក្រចេះ
96
ធិន បុត្រ 097 711 5783 ក្រចេះ
97
ទិត ប៉េងសេង 098 300 025 ក្រចេះ
98
ធុន ប៊ុនធី 097 297 0067 ក្រចេះ
99
វន សេដ្ឋា 097 327 5277 ក្រចេះ
100
អ៉ី សុខឡាង 071 964 1752 ក្រចេះ
101
ប៊ិន ហុងលី 071 941 8700 ក្រចេះ
102
ងួន ចំរើន 097 680 8016 ក្រចេះ
103
ស៊ន ហ៊ត 097 827 5567 ក្រចេះ
104
យ៉ាន សុភ័ក្រ 097 381 4655 ក្រចេះ
105
កសិដ្ឋានកសិកម្មសុវត្ថិភាព 097 777 5788 ក្រចេះ
106
អ៊ុច សុផាន់ N/A ក្រចេះ
107
ថៃ វី N/A ក្រចេះ
108
ស៊ាប សិរី N/A ក្រចេះ
109
កឹ សំអុល N/A ក្រចេះ
110
យុង សាវី N/A ក្រចេះ
111
អេង បូរ៉ា N/A ក្រចេះ
112
តុញ ឈឹម 012 387 004 តាកែវ
113
អ៊ុន អឿន N/A តាកែវ
114
ហ្គីយ្យូម វីរ៉ាក់ N/A តាកែវ
115
សហគមន៍កសិកម្មល្ងៀងមានជ័យ 071 4669 326 ត្បូងឃ្មុំ
116
សហគមន៍កសិកម្មបៃតងគោកស្រុក 097 444 7314 ត្បូងឃ្មុំ
117
បុន្នី ណូន N/A ត្បូងឃ្មុំ
118
តឿ ស៊ុយ N/A ត្បូងឃ្មុំ
119
ឈឿន សល់ N/A ត្បូងឃ្មុំ
120
ឃាម សារ៉ាន N/A ត្បូងឃ្មុំ
121
កាន រុំ N/A ត្បូងឃ្មុំ
122
អ៊ុក ឌីណា N/A ត្បូងឃ្មុំ
123
តេន អូន N/A ត្បូងឃ្មុំ
124
ខិន ពេជ្រ N/A ត្បូងឃ្មុំ
125
តេន ទុំ N/A ត្បូងឃ្មុំ
126
ស៊ន ពៅ 097 642 2772 ត្បួងឃ្មុំ
127
ឃុន ធីដែន 097 281 2647 ត្បួងឃ្មុំ
128
ស៊ីន ដាម៉ា 097 985 3078 ត្បួងឃ្មុំ
129
លន់ ថេន 088 236 0456 ត្បួងឃ្មុំ
130
ទាង ម៉េង 097 300 2722 ត្បួងឃ្មុំ
131
គង់ វី 097 269 0138 ត្បួងឃ្មុំ
132
ឃឿន ឃី 097 879 9015 ត្បួងឃ្មុំ
133
ឌឹម ធន 092 759 598 បន្ទាយមានជ័យ
134
ម៉ុល ធា N/A បន្ទាយមានជ័យ
135
ចាប សីម៉ា N/A បន្ទាយមានជ័យ
136
ឃឹម គា N/A បន្ទាយមានជ័យ
137
គិត សុគួន N/A បន្ទាយមានជ័យ
138
ចក់ ឈាន N/A បន្ទាយមានជ័យ
139
ឈិន ខាយ N/A បន្ទាយមានជ័យ
140
ឃាង ខឿន N/A បន្ទាយមានជ័យ
141
ហ៊ឹង ហៀង N/A បន្ទាយមានជ័យ
142
អ៊ុក ម៉ារ៉ាឌី N/A បន្ទាយមានជ័យ
143
ខុន វែង N/A បន្ទាយមានជ័យ
144
ខាត់ បូរិន 012 761 355 បាត់ដំបង
145
ណុប នុន 089 661 099 បាត់ដំបង
146
សោម ចន្ថា 012 653046 បាត់ដំបង
147
សាន សត្យា 077 816 633 បាត់ដំបង
148
នៅ ណុំ 086 254 302 បាត់ដំបង
149
ផៃ ចិន 099 674717 បាត់ដំបង
150
សួន ធួក 096 756 8186 បាត់ដំបង
151
សួស គឹមស៊ន 071 717 0755 បាត់ដំបង
152
ម៉ី ផា 015 662 104 បាត់ដំបង
153
ហេង សំណាង 088 330 5488 បាត់ដំបង
154
ម៉ៅ ម៉េត 097 255 5162 បាត់ដំបង
155
នឿន សល់ 090 922 699 បាត់ដំបង
156
វ៉ាន់ បូរ៉ាត់ 088 937 3538 បាត់ដំបង
157
ព្រឹម ប៉ោត 088 243 4321 បាត់ដំបង
158
ព្រឹម ងាំ 090 922 699 បាត់ដំបង
159
ឆោម ម៉ាលី 088 212 5259 បាត់ដំបង
160
ឈិន សារ៉េន 097 336 1383 បាត់ដំបង
161
ឈិន ឈៀង 088 697 6825 បាត់ដំបង
162
ឈុំ ម៉ាប់ 068 763 490 បាត់ដំបង
163
ខាន់ សារ៉េន 097 488 3417 បាត់ដំបង
164
សុង សំ 088 591 0925 បាត់ដំបង
165
លួត អៀន 088 515 3748 បាត់ដំបង
166
អ៊ុំ ផូ 095 371 799 បាត់ដំបង
167
ឈឿត ឆី 078 722 873 បាត់ដំបង
168
ជា ស៊ន 061 807 230 បាត់ដំបង
169
សយ សុគន្ធា 061 245 553 បាត់ដំបង
170
ឡុង មុំ 012 916 929 បាត់ដំបង
171
រ៉ូស ម៉ៃនីតា 012 893 895 បាត់ដំបង
172
ទិត សុភាព 012 856 834 បាត់ដំបង
173
ផ្សារបន្លែសុវត្ថិភាពសួនអភិវឌ្ឍន៍ 070 377 794 បាត់ដំបង
174
សហភាពសហគមន៍កសិកម្មបន្លែសុវត្ថិភាពកម្ពុជា 089 756 572 បាត់ដំបង
175
សហគមន៍កសិកម្មតាសីសាមគ្គី 089 661 099 បាត់ដំបង
176
សឹក សុគុណ N/A បាត់ដំបង
177
សោម ក្រិត្យា N/A បាត់ដំបង
178
ឌិន ចន្ទី N/A បាត់ដំបង
179
អ៊ុយ កុសល់ N/A បាត់ដំបង
180
ប៊ុន សឿត N/A បាត់ដំបង
181
សុខ ប៊ុនធិន N/A បាត់ដំបង
182
ហ៊ុន រ៉ាវី N/A បាត់ដំបង
183
អ៊ុន សំបាត់ N/A បាត់ដំបង
184
រី រីម N/A បាត់ដំបង
185
កង ថៃ N/A បាត់ដំបង
186
ធីម ស្រីរ័ត្ន N/A បាត់ដំបង
187
សូត្រ ធី N/A បាត់ដំបង
188
អ៊ុន សាវ៉ាន់ណារ៉ា N/A បាត់ដំបង
189
ម៉ៅ យ៉ុម N/A បាត់ដំបង
190
ឡុច ថា N/A បាត់ដំបង
191
សួស សាវី N/A បាត់ដំបង
192
ជា សាវង្ស N/A បាត់ដំបង
193
ហេង ជីវិត N/A បាត់ដំបង
194
ឈៀង មាន N/A បាត់ដំបង
195
សំ កំសត់ N/A បាត់ដំបង
196
ជឹម ចាន់ថន N/A បាត់ដំបង
197
ញាណ ញ៉ាន N/A បាត់ដំបង
198
អ៉ិន សារី N/A បាត់ដំបង
199
ស្រី សំបាន N/A បាត់ដំបង
200
រៀប សារឿម N/A បាត់ដំបង
201
ជា សិលា N/A បាត់ដំបង
202
ជ័យ លាង N/A បាត់ដំបង
203
ធឿន ដឿ N/A បាត់ដំបង
204
សល់ វិមាន N/A បាត់ដំបង
205
បូ ថាដេត N/A បាត់ដំបង
206
ឈ ប៊ុនធឿន N/A បាត់ដំបង
207
ខ្លា សុវណ្ណី N/A បាត់ដំបង
208
សន សឿន N/A បាត់ដំបង
209
វេត ចាន់ណា N/A បាត់ដំបង
210
ចៀង សុផាត N/A បាត់ដំបង
211
សាន ធី N/A ពោធិ៍សាត់
212
ម៉ែន សាមឿន N/A ពោធិ៍សាត់
213
សឿ គាសំរេច N/A ពោធិ៍សាត់
214
ហួន ហន N/A ពោធិ៍សាត់
215
ផែ រ៉េត N/A ពោធិ៍សាត់
216
គល់ ពត N/A ពោធិ៍សាត់
217
ឡាង សុភ័ណ្ឌ N/A ពោធិ៍សាត់
218
ឯក សុគុណ N/A ពោធិ៍សាត់
219
នួន សុគន្ធា N/A ពោធិ៍សាត់
220
អែក ចន្ថា N/A ពោធិ៍សាត់
221
ដោក ណាវី N/A ពោធិ៍សាត់
222
វៀត ផល N/A ពោធិ៍សាត់
223
តាន់ សេងលី N/A ពោធិ៍សាត់
224
ម៉ៅ សារ៉ាន N/A ព្រៃវែង
225
ទូច ខន N/A ព្រៃវែង
226
ឌឹម យឿន N/A ព្រៃវែង
227
យី សំអន់ N/A ព្រៃវែង
228
និន សុខុន N/A ព្រៃវែង
229
ឈួន ឆាត N/A ព្រៃវែង
230
ឆាំ សុភ័ក្រ N/A ព្រៃវែង
231
ឈឿន ឈា N/A ព្រៃវែង
232
ម៉ុល ម៉េត N/A ព្រៃវែង
233
ហេង វឿន N/A ព្រៃវែង
234
ជា មករា N/A ព្រៃវែង
235
សុខ រ៉ាហ្វុង N/A ព្រៃវែង
236
ណន ណាន N/A ព្រៃវែង
237
ញ៉ែម ពិសិត N/A ព្រៃវែង
238
ញ៉ែម សង N/A ព្រៃវែង
239
ឃុន ឃឿន N/A ព្រៃវែង
240
អៀត អាត N/A ព្រៃវែង
241
អាត់ ថេន N/A ព្រៃវែង
242
ផេង ធី N/A ព្រៃវែង
243
មាញ ហុង 071 677 2221 ព្រះវិហារ
244
ធួត ម៉ុង 031 333 4103 ព្រះវិហារ
245
យ៉ាន យ៉ុន 097 439 6657 ព្រះវិហារ
246
ហេង គង់ N/A ព្រះវិហារ
247
សង្ហា អេហ្គ្រីខលឈ័រ ឯ.ក 078 978 889 ភ្នំពេញ
248
ផ្សារហ្វាមក្រូ 077 838 678/086 232 423 ភ្នំពេញ
249
REMIC 077 777 949 ភ្នំពេញ
250
Lucky Supermarket 081 222 072 ភ្នំពេញ
251
Natural Garden 017 782 099 ភ្នំពេញ
252
Tropicam Fruit And Vegetable Co., Ltd. 016 88 38 28 ភ្នំពេញ
253
Yamato Green 061 666 209 ភ្នំពេញ
254
Wekhmer 077 936 333 ភ្នំពេញ
255
Kanika Modern Farm 017 601 034 ភ្នំពេញ
256
Khmer Organic Cooperative 012 510 005 ភ្នំពេញ
257
ផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិ 017 800 899 ភ្នំពេញ
258
ផ្សារបន្លែសុវត្ថិភាពខ្មែរ 092 111 456 ភ្នំពេញ
259
ផ្សារបន្លែសុវត្ថិភាព 089 777 400 ភ្នំពេញ
260
ផ្សារសហគមន៍ខ្មែរ 093 335 499 ភ្នំពេញ
261
ផ្សារធម្មជាតិក្រុងខ្មែរ 017 392 013 ភ្នំពេញ
262
សួនបន្លែគ្រួសារយើង 012 930 441 ភ្នំពេញ
263
ផ្ទះបៃតង 098 553 999 ភ្នំពេញ
264
មាសបៃតង 092 623 453 ភ្នំពេញ
265
AEON N/A ភ្នំពេញ
266
ផិន ផន 088 442 0877 មណ្ឌលគិរី
267
ឡុង នី 097 750 1151 មណ្ឌលគិរី
268
Happy & Co Agriculture (Cambodia) Co., Ltd 092 233 533 សៀមរាប
269
ហុងអេកូលក់បន្លែសុវត្ថិភាព 076 663 6336 សៀមរាប
270
ថៃ សូដា N/A សៀមរាប
271
ឈាវ ហុង N/A សៀមរាប
272
ខ្មៅ គឹមឈន N/A សៀមរាប
273
យ៉ង ម៉ាឡាស N/A សៀមរាប
274
ដៀប ពិសី N/A សៀមរាប
275
កែវ សាលី N/A សៀមរាប
276
រ៉ង ពៀម N/A សៀមរាប
277
ធិន នឿន N/A សៀមរាប
278
ឆាន់ មុំ N/A សៀមរាប
279
ណន ង៉ា N/A សៀមរាប
280
លន សាវុធ N/A សៀមរាប
281
កយ ខន N/A សៀមរាប
282
ឌែន ហ៊ី N/A សៀមរាប
283
យង់ លី N/A សៀមរាប
284
មឿន ធឿន 088 6658 043 ស្ទឹងត្រែង
285
ខៃ យឿន 097 5377 102 ស្ទឹងត្រែង
286
កែវ ជឿន 060 856 565 ស្ទឹងត្រែង
287
ទូច ចានធី 097 2984 516 ស្ទឹងត្រែង
288
ភៀន ប៊ុន ០97 877 5019 ស្ទឹងត្រែង
289
ជុំ ចែម 097 925 1544 ស្ទឹងត្រែង
290
ហ្វយ ចន្ត្រា 088 948 5703 ស្ទឹងត្រែង
291
កែវ ឧត្តម 097 668 2304 ស្ទឹងត្រែង
292
ស៊ីន ចិន្តា N/A ស្ទឹងត្រែង
293
ឡឹក ប៊ុនធឿន N/A ស្វាយរៀង
294
អ៊ុង សំអឿន N/A ស្វាយរៀង
295
នួន តុលា N/A ស្វាយរៀង
296
ពេជ្រ សំអេង 097 905 1251 ឧត្តរមានជ័យ
297
អ៊ូ សុង 071 530 2525 ឧត្តរមានជ័យ
298
ចាវ យ៉ុម 097 486 5267 ឧត្តរមានជ័យ
299
អ៊ូ ហួយ 097 454 0577 ឧត្តរមានជ័យ
300
ហូ ណាត 066 969 477 ឧត្តរមានជ័យ
301
ធួន ពឿ 088 365 8249 ឧត្តរមានជ័យ
302
ចក់ សល់ 097 499 4202 ឧត្តរមានជ័យ
303
ម៉ាំង លី 097 420 0748 ឧត្តរមានជ័យ
304
ពៀក ធីតា 097 217 4925 ឧត្តរមានជ័យ
305
អ៉ឹង ឈាន 088 789 5389 ឧត្តរមានជ័យ
306
ស្រី ខេម 097 4436 138 ឧត្តរមានជ័យ