កម្រងសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ល.រ
បរិយាយ
តម្លៃសេវា
(រៀល)
រយៈពេលផ្តល់សេវា
(ថ្ងៃធ្វើការ)
សុពលភាព
I-រដ្ឋបាលព្រៃឈើ
1
សេវានាំចេញផល អនុផលព្រៃឈើ
1% នៃតម្លៃតាមអាជ្ញាប័ណ្ណ 15ថ្ងៃ តាមការកំណត់ក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណ
2
លិខិតអនុញ្ញាត៖
បើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល អនុផលព្រៃឈើ
100,000 10ថ្ងៃ 2ឆ្នាំ
ដឹកជញ្ជូនផល អនុផលព្រៃឈើ
40,000 2ថ្ងៃ តាមការកំណត់ក្នុងលិខិតអនុញ្ញាត
បង្កើតសិប្បកម្មលក់ចែកចាយ កែច្នៃផល អនុផលព្រៃឈើ
1,000,000 10ថ្ងៃ 1ឆ្នាំ
បើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វព្រៃ
1,000,000 30ថ្ងៃ 3ឆ្នាំ
ធ្វើសន្និធិ នាំចេញ ចូល ដឹកជញ្ជូន ឬធ្វើពាណិជ្ជកម្មសត្វព្រៃ
1,000,000 15ថ្ងៃ
ថែរក្សាសត្វជាលក្ខណៈគ្រួសារ
200,000 15ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
ថែរក្សាសត្វជាលក្ខណៈសួនសត្វ
1,000,000 30ថ្ងៃ 3ឆ្នាំ
បង្កើតមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្ម រោងចក្រអារឈើ
1,000,000 10ថ្ងៃ 1ឆ្នាំ
ប្រើប្រាស់យាន្តយន្ត និងរណារយន្តអារកាត់ឈើ (គិត 1ឯកតា)
60,000 3ថ្ងៃ 1ឆ្នាំ
3
ប្រាក់បុព្វលាភលើឈើគ្រប់ប្រភេទ
2,5$/m3
4
ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ការថែរក្សាព្រៃឈើ 5% លើផល អនុផលព្រៃឈើ
អាស្រ័យតាមប្រភេទផល អនុផលព្រៃឈើ ដូចមានចែងក្នុងសារាចរ
5
ប្រាក់រង្វាន់បង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើ
50% លទ្ធផលទទួលបាន
II-រដ្ឋបាលជលផល
6
ប្រាក់រង្វាន់បង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទ
50% លទ្ធផលទទួលបាន
7
ចេញលិខិតអនុញ្ញាត៖
ដឹកជញ្ជូនផលិតផលជលផលនាំចេញ
40,000 3ថ្ងៃ 7ថ្ងៃ
បង្កើតទីតាំងទិញ លក់ សន្និធិ ឬកន្លែងកែច្នៃផលផលិតផលជកឲលផល
400,000 15ថ្ងៃ 1ឆ្នាំ
ធ្វើវារីវប្បកម្ម
អត់គិតថ្លៃ 15ថ្ងៃ 1ឆ្នាំ
ចិញ្ចឹមក្រពើ (>30ក្បាល)
400,000 15ថ្ងៃ 1ឆ្នាំ
8
វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាពផ្នែករោគសាស្ត្រ ជលផលសម្រាប់នាំចេញ
400,000
9
សេវាវិភាគគុណភាពទឹក តាមការស្នើសុំ
80,000 3ថ្ងៃ
III-នាយកដ្ឋានផលិតកម្មសត្វ និងបសុព្យាបាល
លិខិតអនុញ្ញាត
10
លិខិតអនុញ្ញាត៖
ប្រមូលទិញសត្វ និងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វ
50,000 5ថ្ងៃ 3ខែ
បង្កើតសត្តឃាតដ្ឋាន
ប្រភេទ ក
1,000,000 1ខែ 5ឆ្នាំ
ប្រភេទ ខ
800,000 1ខែ 5ឆ្នាំ
ធ្វើអាជីវកម្មពិឃាតសត្វ
ប្រភេទ ក
100,000 5ថ្ងៃ 1ឆ្នាំ
ប្រភេទ ខ
80,000 5ថ្ងៃ 1ឆ្នាំ
បង្កើតកន្លែងប្រមូលផ្តុំសត្វ
ប្រភេទ ក
400,000 10ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
ប្រភេទ ខ
200,000 10ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
បង្កើតចត្តាឡីស័កសត្វ
ប្រភេទ ក
400,000 15ថ្ងៃ 3ឆ្នាំ
ប្រភេទ ខ
200,000 15ថ្ងៃ 3ឆ្នាំ
បង្កើតកន្លែងផលិត ឬលាយផ្សំចំណីសត្វ
ប្រភេទ ក
400,000 15ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
ប្រភេទ ខ
200,000 15ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
បង្កើតកន្លែងផលិតវ៉ាក់សាំង ឬបសុឱសថ
ប្រភេទ ក
400,000 15ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
ប្រភេទ ខ
200,000 15ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
បង្កើតកន្លែងផលិត កែច្នៃសាច់ និងផលិតផលសត្វបឋម
ប្រភេទ ក
400,000 10ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
ប្រភេទ ខ
200,000 10ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
បង្កើតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ
ប្រភេទ ក
800,000 15ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
ប្រភេទ ខ
400,000 15ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
បង្កើតកន្លែងលក់សត្វកំដរ
ប្រភេទ ក
400,000 15ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
ប្រភេទ ខ
200,000 15ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
បង្កើតកន្លែងពិនិត្យ និងព្យាបាលសត្វ
ប្រភេទ ក
400,000 15ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
ប្រភេទ ខ
200,000 15ថ្ងៃ 5
បង្កើតកន្លែងលក់បសុឱសថ និងសម្ភារៈបរិក្ខារបសុពេទ្យ-ចំណីសត្វ
ប្រភេទ ក
400,000 15ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
ប្រភេទ ខ
200,000 15ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
បង្កើតកន្លែងស្តុក និងចែកចាយសាច់
ប្រភេទ ក
400,000 7ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
ប្រភេទ ខ
200,000 7ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
បង្កើតកន្លែងឃ្លាំងស្តុកស្បែកគោក្របី
ប្រភេទ ក
400,000 10ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
ប្រភេទ ខ
200,000 10ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
11
លិខិតបញ្ជាក់ការអនុវត្តល្អប្រសើរនៃកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ (Good Animal Husbandry Practice)
ប្រភេទ ក
400,000 15ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
ប្រភេទ ខ
200,000 15ថ្ងៃ 5ឆ្នាំ
លិខិតបញ្ជាក់លទ្ធផល
12
លិខិតបញ្ជាក់លទ្ធផលវិភាគ
ចំណី និងសារធាតុចិញ្ចឹមជាមួលដ្ឋាន (សម្រាប់ការចុះបញ្ជិកា)
400,000 15ថ្ងៃ
បសុឱសថ ឬវ៉ាក់សាំង
400,000 20ថ្ងៃ
សោហ៊ុយសេវាកម្មត្រួតពិនិត្យអនាម័យសត្វ និងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វ និងការប្រមូលកម្រៃសេវាកម្មត្រួតពិនិត្យអនាម័យសត្វសាច់ និងផលិតផលសត្វនៅសត្តឃាតដ្ឋាន
13
សេវាត្រួតពិនិត្យអនាម័យសត្វ និងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វ៖
គ1
សត្វ
1
សត្វចតុប្បាទស្រុកធំ (ពេញវ័យ)៖ គោ ក្របី សេះ...(ក្បាល)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
2,000 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
4,000 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
8,000 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
4,000 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
2
សត្វចតុប្បាទស្រុកធំ (កូន)៖ គោ ក្របី សេះ...(ក្បាល)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
1,000 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
2,000 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
4,000 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
2,000 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
3
សត្វចតុប្បាទតូច (ពេញវ័យ)៖ ជ្រូក ពពែ ចៀម... (ក្បាល)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
1,000 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
2,000 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
4,000 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
2,000 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
4
សត្វចតុប្បាទតូច (កូន)៖ ជ្រូក ពពែ ចៀម... (ក្បាល)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
500 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
1,00 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
2,000 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
1,000 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
5
ស្វា ទោច រួមទាំងអម្បូរសម្រាប់បង្កាត់ពូជទាំងនោះ (ក្បាល)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
1,000 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
4,000 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
8,000 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
4,000 1-2 ថ្ងៃ តាមការស្នើ
6
បក្សីស្រុក (ពេញវ័យ)៖ មាន់​ ទា មាន់បាំរាំង ក្រួច... (ក្បាល)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
100 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
200 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
100 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
7
បក្សីស្រុក (កូន)៖ មាន់​ ទា មាន់បាំរាំង ក្រួច... (ក្បាល)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
10 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
20 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
20 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
8
ស៊ុតបក្សីសម្រាប់ភ្ញាស់ (ក្បាល)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
9
ទឹកកាមសត្វ (កំរិត)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
50 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
100 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
200 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
100 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
10
អំប្រីយ៉ុងសត្វ (ក្បាល)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
1,000 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
2,000 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
1,000 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
11
ឃ្មុំ ដង្កូវនាង (គ.ក្រ)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
50 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
100 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
50 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
គ2
សាច់ និងផ្នែកបន្ទាប់បន្សំដទៃទៀតរបស់សត្វ ដែលអាចបវិភោគបាន
1
សាច់សត្វ ឬបក្សីទាំងមូល សាច់សត្វ ឬបក្សីពុះជា២ផ្ទាំង សាច់សត្វ ឬបក្សីកាប់ជាដុំ សាច់ជាប់ឆ្អឹង សាច់កាប់ជាប់ឆ្អឹង សាច់សុទ្ធ (គ្មានជាប់ឆ្អឹង) និងផ្នែកបន្ទាប់បន្សំដទៃទៀត ស្រស់ ឬរក្សាទុកក្នុងទីត្រជាក់ ឬបង្កក (គ.ក្រ)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
100 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
200 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
100 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
2
សាច់ងៀត សាច់ក្រក ម្សៅសាច់ ស្បែកជ្រូកក្រៀម (គ.ក្រ)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
100 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
200 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
100 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
3
ខ្លាញ់សត្វគ្រប់ប្រភេទ មិនទាន់ចំរាញ់ នៅស្រស់ បង្កក ប្រឡាក់ ត្រាំទឹកអំបិល រាវ ឬ កក (គ.ក្រ)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
50 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
100 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
50 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
4
ទឹកដោះ ស្រស់ (លីត្រ)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
50 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
100 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
50 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
5
ស៊ុតស្រស់ ប្រៃ កំណរកូន សម្ងួត ចំអិន និងបង្កក (គ្រាប់)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
6
ទឹកឃ្មុំ (លីត្រ)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
100 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
200 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
100 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
គ3
ផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វ សម្រាប់ប្រើក្នុងផ្នែកផ្សេងៗ ដែលមិនអាចបរិភោគបាន
1
ស្បែកស្រស់ប្រឡាក់អំបិល ឬ ស្ងួត (គ.ក្រ)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
10 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
100 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
200 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
100 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
2
ភ្លុក ស្នែង ក្រចក ក្រញ៉ាំ ចំពុះ និងរោមដែលកាត់ចេញពីសត្វរស់ ឬ សត្វងាប់ (គ.ក្រ)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
200 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
400 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
200 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
3
ផ្នែកបន្ទាប់បន្សំដទៃទៀតរបស់សត្វ ដូចជា ឈាមស្រស់ ម្សៅឈាម ឆ្អឹង ម្សៅឆ្អឹង... (គ.ក្រ)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
100 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
200 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
100 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
4
ត្រីហាយចំណីសត្វ ម្សៅត្រី (គ.ក្រ)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
50 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
100 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
50 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
5
ចំណីសត្វ (គ.ក្រ)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
20 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
50 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
20 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
6
ក្រមួនឃ្មុំ (គ.ក្រ)
ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស
0 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចេញ
200 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរនាំចូល
400 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស
200 1-2ថ្ងៃ តាមការស្នើ
14
សេវាត្រួតពិនិត្យអនាម័យសត្វ សាច់ និងផលិតផលសត្វនៅសត្តឃាតដ្ឋាន
ចតុប្បាតធំ (ក្បាល)
2,000 ភ្លាមៗ
ចតុប្បាតតូច (ក្បាល)
1,500 ភ្លាមៗ
បក្សី (ក្បាល)
50 ភ្លាមៗ
ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីដែលបានចូលរួមបង្រាបបល្មើសអនាម័យសត្វសាច់ និងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វ
15
ប្រាក់រង្វាន់បង្រាបបទល្មើសអនាម័យសត្វ និងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វ និងប្រាក់រង្វាន់បង្រាបបទល្មើសអនាម័យសត្វ សាច់ និងផលិតផលពីសត្វនៅសត្តឃាតដ្ឋាន
50%លទ្ធផល ទទួលបាន
ការពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវលើចំណីសត្វ និងបសុឱសថនៅទីវាល
16
ការពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវលើ៖
ចំណីសត្វនៅទីវាល (សម្រាប់ការចុះបញ្ជិកា) (សេវានេះមិនរាប់បញ្ចូលពីសត្វ និងចំណីសត្វទេ)
2,000,000 1 ខែ
បសុឱសថ និងវ៉ាក់សាំងនៅទីវាល (សម្រាប់ការចុះបញ្ជិកា) (សេវានេះមិនរាប់បញ្ចូលពីសត្វ និងបសុឱសថទេ)
2,000,000 យ៉ាងតិច 2ខែទេ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺសត្វ
17
ជំងឺញូវកាស (តេស្ត HA និង HI)
36,000 01 ថ្ងៃ
18
ជំងឺញូវកាស (តេស្ត ELISA)
44,000 01 ថ្ងៃ
19
ជំងឺមីក្រូប្លាស្មា (តេស្ត ELISA)
44,000 01 ថ្ងៃ
20
ជំងឺប៉េស្តជ្រូក (តេស្ត ELISA)
66,000 01 ថ្ងៃ
21
ជំងឺប៉េស្តជ្រូក (តេស្ត RT-PCR)
232,000 04-06 ម៉ោង
22
ជំងឺផ្តាសាយបក្សី (តេស្ត ELISA)
44,000 01 ថ្ងៃ
23
ជំងឺផ្តាសាយបក្សី (តេស្ត HA, HI)
36,000 01 ថ្ងៃ
24
ជំងឺផ្តាសាយបក្សី (តេស្ត IFT)
36,000 01 ថ្ងៃ
25
ជំងឺផ្តាសាយបក្សី (តេស្ត Egg-inoculation)
66,000 01 ថ្ងៃ
26
ជំងឺផ្តាសាយបក្សី (តេស្ត RT-PCR)
232,000 04-06 ថ្ងៃ
27
ជំងឺផ្តាសាយបក្សី (តេស្ត General Agar Gel)
44,000 04-06 ម៉ោង
28
ជំងឺប៊្រូសែលឡូស (តេស្ត Rose Bengal Plate)
36,000 02 ថ្ងៃ