កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

MAFF News

កម្មវិធីសម្រាប់តាមព័ត៌មាន និងសកម្មភាពរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

CAMAgriMarket

កម្មវិធីសម្រាប់ក្រុមបណ្តាញអាជីវករប្រកាសលក់ ឬ ទិញ និងតាមដានតម្លៃកសិផល

CARDI Tech

កម្មវិធីសម្រាប់បង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងពិពិធកម្មដំណាំ និងធានាបាននូវនិរន្តភាពបរិស្ថានព្រមទាំងស្ថិរភាពជីវភាពជនបទតាមរយៈភាពជាដៃគូ ក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសកសិកម្ម។