កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ

លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅលើទូរស័ព្ទដៃ

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន ឯកសារ និងវីដេអូបច្ចេកទេសថ្មីៗ
ទាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្ម