ឆៃថាវ: 1750.00/kgs
ម្ទេសហាវ៉ៃ: 3500.00/kgs
ខ្ទឹមស្លឹក: 5000.00/kgs
ស្ពៃតឿ: 4000.00/kgs
ស្ពៃចង្កឹះ: 2000.00/kgs
ផ្កាខាត់ណា: 3250.00/kgs
ស្ពៃក្រញ៉ាញ់: 3250.00/kgs
ស្ពៃខៀវ: 3500.00/kgs
ត្រកួនចិន/គ្រាប់: 1600.00/kgs
សណ្តែកកួរ: 2500.00/kgs
ម្រះ: 2000.00/kgs
ស្ពៃក្ដោប: 1350.00/kgs