ឆៃថាវ: 1100.00/kgs
ម្ទេសហាវ៉ៃ: 2500.00/kgs
ខ្ទឹមស្លឹក: 4500.00/kgs
ស្ពៃតឿ: 1300.00/kgs
ស្ពៃចង្កឹះ: 1366.67/kgs
ផ្កាខាត់ណា: 2833.33/kgs
ស្ពៃក្រញ៉ាញ់: 1700.00/kgs
ស្ពៃខៀវ: 1100.00/kgs
ត្រកួនចិន/គ្រាប់: 1500.00/kgs
សណ្តែកកួរ: 1500.00/kgs
ម្រះ: 1500.00/kgs
ស្ពៃក្ដោប: 933.33/kgs