ឆៃថាវ: 1200.00/kgs
ស្ពៃក្រញ៉ាញ់: 2500.00/kgs
ស្ពៃក្ដោប: 1800.00/kgs
សាលាដ៏: 1500.00/Kgs
ផ្កាខាត់ណា: 5000.00/kgs
ស្ពៃចង្កឹះ: 1900.00/kgs
ស្ពៃតឿ: 3500.00/kgs
ខ្ទឹមស្លឹក: 5500.00/kgs
ម្ទេសហាវ៉ៃ: 3900.00/kgs
ស្ពៃខៀវ: 1500.00/kgs
ត្រកួនចិន/គ្រាប់: 3600.00/kgs
ម្រះ: 2800.00/kgs